Kostiantyn Rybnikov
2
× 3
2
× 2
2
× 2
0
2
× 2
2
× 2
0