101 reputation
2

Ryet0

++++++++++[>+++>++++++>++++>+<<<<-]>++.>++++.>+++++..<.>>+++.<<<.>>-----.+++++....----.>.<-.<<.........>>+.

#SOreadytohelp